متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
تعمیرکار-و-مکانیک

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

باطریساز ماهر آقا ساکن کرج نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک و باتری ساز ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر بنز آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر جلوبندی ساز ماهر (آقا) نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

صافکار ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر یا نیمه ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر مکانیک ماهر نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

سوپاپ تراش ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

نقاش ماهر اتومبیل آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

دو نفر مکانیک نیمه ماهر آقا محدوده گوهردشت نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

نقاش اتومبیل نیمه ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک و کارگر مکانیک نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

صافکار ماشین سنگین (آقا) نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر مکانیک ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک و کارگر مکانیک نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر تعویض روغن کار خودرو های سبک و سنگین (آقا) نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

صافکار ماهر و نیمه ماهر و باطریساز ماهر (آقا) نیازمندیم

مهرشهر - بلوارارم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

استادکار مکانیک آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک و کارگر مکانیک نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر مکانیک آقا جهت کار در نمایندگی ام وی ام نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک جهت تعمیرگاه اتومبیل نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر نقاش ماهر اتومبیل و یک نفر صافکار ماهر جوان آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک نیمه ماهر نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر باطریساز ماهر آقا نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

مکانیک و کارگر مکانیک نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

صافکار آقا جهت کار در نمایندگی سایپا

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

جلوبندی ساز ماهر آقا (فردیس فلکه 5) نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

یک نفر مکانیک ماهر (آقا) جهت همکاری در یک مجموعه تعمیرگاهی نیازمندیم

استخدام تعمیرکار و مکانیک در کرج

باطری ساز آقا (درصدی) نیازمندیم