متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
خیاط

استخدام خیاط در کرج

سه سوزنه دوز ماهر

پیراهن مردانه

با کار دائم تیراژ بالا

استخدام خیاط در کرج

خیاط ماهر آقا

جهت فروشگاه پوشاک

محدوده جهانشهر نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

خیاط خانم

جهت کار در تولیدی مبل

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

خیاط خانم

جهت کار در تولیدی مبل

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی خیاط ماهر

پرده دوز نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار ماهر

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی خیاط ماهر مبل آقا

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

چرخکار مانتودوز

نیازمندیم

(باغستان)

استخدام خیاط در کرج

خیاط مبل راحتی آقا

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار ماهر

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی

راسته دوز ماهر

زیگزالدوز و

وسط کار

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی خیاط و وردست

جهت کار در کارگاه

کرج.خلج آباد

استخدام خیاط در کرج

چرخکار ماهر خانم و آقا نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار ماهر خانم

جهت تولیدی مانتو

محدوده اشتراکی نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

چرخکار ماهر خانم و آقا

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار خانم و کارگر ساده

جهت کار در تولیدی

محدوده محمد شهر

استخدام خیاط در کرج

تعدادی مزدی دوز مانتو

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار و وردست

چرخکار خانم در مزون شخصی دوزی

آموزش رایگان(عظیمیه)

استخدام خیاط در کرج

تریکو

راسته دوز ماهر

حوالی میانجاده

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار ماهر خانم

جهت کار در تولیدی مانتو

محدوده اشتراکی نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

چرخکار راسته دوز

مبل (آقا)

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار و اتوکار

ماهر آقا

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

یک نفر خیاط لحاف دوز خانم

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی خیاط و چرخکار آقا

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار مجلسی دوز

محدوده اندیشه نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی خیاط وکار دست زن

نیازمندیم

فوری

استخدام خیاط در کرج

چرخکار خانم

نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

برشکار تریکو (تیغ زن) نیازمندیم

استخدام خیاط در کرج

تعدادی چرخکار ماهر مانتودوز و پالتودوز و اتوکار، محدوده آزادگان

استخدام خیاط در کرج

تعدادی تریکو دوز ماهر خانم جاده ملارد