متن
گروه
select
زیرگروه
select
شهر
select
محله
select
جستجو
شابلون-زن

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن ماهر

جهت چاپ تریکو

محدوده مارلیک نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر

نیازمندیم

محدوده 45 متری گلشهر

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن ماهر

جهت چاپ تریکو

محدوده مارلیک نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر

نیازمندیم

محدوده 45 متری گلشهر

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن ماهر مسلط به

رنگ سازی چاپ تریکو

محدوده مارلیک نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن ماهر مسلط به

رنگ سازی چاپ تریکو

محدوده مارلیک نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن ماهر مسلط به

رنگ سازی چاپ تریکو

محدوده مارلیک نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر

نیازمندیم

محدوده 45 متری گلشهر

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن

مسلط به رنگ سازی

(محدوده مارلیک)نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن نیمه ماهر

جهت کارگاه چاپ لباس

محدوده محمدشهر

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن تریکو

آقا و خانم

نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن تریکو

آقا و خانم

نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر و نیروی ساده خانم جهت کارگاه چاپ (خرمدشت)

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر خانم محدوده حصارک نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ لباس نیازمندیم کمالشهر

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ لباس نیازمندیم کمالشهر

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ لباس نیازمندیم کمالشهر

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر خانم و آقا نیازمندیم محدوده حصارک

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر خانم و آقا نیازمندیم

محدوده حصارک

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ لباس نیازمندیم کمالشهر

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ لباس نیازمندیم کمالشهر

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ لباس نیازمندیم کمالشهر

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر و کارگر ساده جهت چاپ لباس نیازمندیم کمالشهر

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر جهت چاپ لباس نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر خانم نیازمندیم

محدوده حصارک

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن و زیگزالدوز جهت چاپ و دوخت تریکو آقا و خانم

استخدام شابلون زن در کرج

تعدادی شابلون زن ماهر نیازمندیم

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن خانم و آقا و زیگزال دوز جهت چاپ و دوخت تریکو حومه فردیس

استخدام شابلون زن در کرج

تولیدی یاس

تعدادی شابلون زن ماهر جهت چاپ تریکو (ترجیحا خانم)

استخدام شابلون زن در کرج

شابلون زن ماهر محدوده مارلیک نیازمندیم